Procedure

Er zijn verschillende procedures mogelijk bij de afhandeling van uw echtscheiding:

  •   procedure op tegenspraak
  •   gezamenlijke echtscheiding
  •   echtscheidingsbemiddeling (mediation)

Procedure op tegenspraak
Een procedure op tegenspraak wordt gevoerd wanneer het niet lukt om in onderling overleg met uw partner de echtscheiding af te handelen. Deze procedure begint altijd met een verzoekschrift dat - via uw advocaat - door een deurwaarder aan uw partner wordt uitgereikt. Dit wordt zo gedaan om er zeker van te zijn dat uw partner op de hoogte is van uw verzoek om een scheiding aan de rechtbank. U kunt in dit verzoekschrift naast de echtscheiding ook vragen om zogenaamde nevenvoorzieningen, bijvoorbeeld bij wie de kinderen blijven wonen na de echtscheiding.

Als uw partner het niet eens is met uw verzoek kan deze verweer voeren, door binnen 6 weken via een advocaat bij de rechter een verweerschrift in te dienen. Hierbij kan de partner ook een 'zelfstandig verzoek' doen, waarin de partner vraagt om bepaalde nevenvoorzieningen. Hiertegen kunt u vervolgens weer verweer voeren.

Na ontvangst van alle stukken, zal de rechtbank een datum bepalen voor een mondelinge behandeling. Dit zal in een besloten zitting gebeuren, waarbij alleen u, uw partner en de wederzijdse advocaten aanwezig zijn. Binnen 4 weken na deze zitting doet de rechter een uitspraak, waarbij in ieder geval de echtscheiding wordt uitgesproken. Deze beslissing ontvangt u schriftelijk via uw advocaat.

Uw huwelijk eindigt overigens pas daadwerkelijk wanneer de echtscheidingsbeschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat zorgt hier voor.

Gezamenlijke echtscheiding
Een gezamenlijke echtscheiding is een geschikte keuze wanneer u het in grote lijnen met uw partner eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding. Denkt u hierbij aan regelingen voor de kinderen, de partneralimentatie, verdeling van de boedel, het gebruik van de echtelijke woning en de verdeling van de pensioenrechten.

U heeft bij een gezamenlijke scheiding samen met uw partner gesprekken met uw advocaat. Tijdens één of meerdere gesprekken worden alle juridische gevolgen van de echtscheiding besproken. De advocaat geeft neutraal advies over uw mogelijkheden en de bijbehorende rechten en plichten. De gemaakte afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Daarna dient de advocaat bij de rechtbank een gezamenlijk verzoekschrift in, waarop de rechter de echtscheiding uitspreekt. Er vindt geen mondelinge behandeling plaats.

Echtscheidingsbemiddeling
U heeft ook de mogelijkheid om met uw partner naar een mediator te gaan. Ook daarvoor kunt u bij ons kantoor terecht. Meer informatie hierover vindt u onder mediation.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.