Directeuren

Statutair-directeur versus titulair-directeur

Een statutair-directeur wordt benoemd door een benoemingsbesluit genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of door de Raad van Commissarissen (RvC) van een B.V. of N.V. Tussen een statutair directeur en de vennootschap bestaat een vennootschapsrechtelijke relatie en een arbeidsrelatie. Naast een benoemingsbesluit heeft een statutair-directeur dus meestal ook een arbeidsovereenkomst.

Inschrijving in het handelsregister als statutair-directeur bewijst niet zonder meer of u statutair-directeur bent of niet. Ook de aanduiding op uw visitekaartje of anderszins bepaalt niet zondermeer of u statutair-directeur bent of niet.

Bij een titulair-directeur is geen sprake van een benoemingsbesluit. Die heeft slechts een arbeidsrelatie op basis van een arbeidsovereenkomst.

Belangrijk is te weten of u statutair-directeur of alleen titulair-directeur bent. Het ontslag van een statutair-directeur verloopt namelijk volgens een afwijkende procedure, terwijl uw ontslagbescherming dan ook anders is.

neem contact met ons op

Ontslag van een statutair-directeur

Ontslag van een statutair-directeur vindt plaats door een ontslagbesluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) of de Raad van Commissarissen (RvC). Een ontslagbesluit kan vernietigbaar zijn als niet voldaan is aan formele vereisten. Dit zijn onder meer het niet naleven van de termijnen van oproeping voor de AvA of RvC, het niet juist oproepen voor deze vergaderingen en het niet toepassen van hoor en wederhoor.

Bij ontslag als statutair-directeur volgens correcte naleving van de statuten, leidt dit niet alleen tot een einde van de vennootschappelijke -, maar ook van de arbeidsrechtelijke relatie:

Ontslag van een titulair-directeur

Als titulair directeur zijn de gewone wettelijke opzegbepalingen van toepassingen zoals die voor werknemers gelden. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de informatie onder werknemer.

Als werknemer in dienst

In beginsel is het dus tevens het einde van de arbeidsovereenkomst. Het kan echter zo zijn dat een werknemer als statutair-directeur is ontslagen maar daarna als 'gewone' werknemer in dienst blijft. Veelal blijkt dit uit de arbeidsovereenkomst. Ook als niets expliciet is afgesproken of schriftelijk is vastgelegd, kan het tijdsverloop aanduiden dat partijen de bedoeling hebben gehad de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Ontslagbescherming

De ontslagbescherming -zoals die van een reguliere werknemer- geldt in beginsel niet voor een statutair-directeur. Deze kan dan ook worden ontslagen zonder dat een ontslagvergunning is verkregen van het UWV. Wel kan de statutair-directeur een beroep doen op de bescherming van de opzegverboden. Het opzegverbod tijdens ziekte gaat niet op als de statutair-directeur zich ziek meldt, nadat hij heeft vernomen van het voornemen van de AvA of RvC om hem te ontslaan.

Opzegtermijn

Bij het ontslag van een statutair-directeur dient wel de opzegtermijn in acht te worden genomen. Gebeurt dit niet dan is sprake van een zogenaamd “onregelmatig ontslag” en kan een schadevergoeding worden gevorderd. Tevens kan een ontslag dan kennelijk onredelijk zijn als gevolg waarvan een vergoeding van schade kan worden gevorderd. Procedures aangaande een statutair-directeur vinden plaats bij de Rechtbank. Mocht u vragen hebben over de zin van zo’n procedure en uw kansen en risico’s, dan kunt u contact met ons zoeken.

Omdat geen zaak hetzelfde is, is het raadzaam om tijdig een van onze specialisten in te schakelen. Hoe vroeger u ons inschakelt, hoe meer invloed u heeft op de uitkomst.

Contact

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het ontslag van directeuren of als u wilt weten wat wij voor u kunnen doen. Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier of bel naar 0346-561132.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.