“Kennelijk-onredelijk-ontslag-procedure”

Bij een ontslagvergunningsprocedure wordt alleen beslist over het al dan niet verlenen van een vergunning voor opzegging. Het UWV oordeelt niet over een eventuele vergoeding bij ontslag. Desalniettemin betekent dit niet dat u als werkgever niet alsnog geconfronteerd kan worden met een vordering van uw voormalig medewerker terzake van een ontslag-/beëindigingsvergoeding.

Indien door het UWV de ontslagvergunning wordt verleend en u de arbeidsovereenkomst opzegt, kan uw ex-werknemer via een “kennelijk onredelijk ontslag procedure” de rechter een vergoeding vragen vast te stellen. Uw ex-werknemer dient een dergelijke procedure te starten binnen een half jaar nadat het dienstverband is geëindigd. Om de procedure te starten dient uw voormalig medewerker een dagvaarding aan u te laten uitbrengen.

Indien de rechter van oordeel is dat het ontslag 'kennelijk onredelijk' is, kan een vergoeding worden toegekend. Een rechter zal per geval bekijken of een ontslag kennelijk onredelijk is. In de beoordeling door de rechter wordt gekeken naar:

- de ontslagreden en het eventuele verwijt daarvan aan de werkgever of de werknemer;
- de lengte van het dienstverband;
- de leeftijd van de werknemer en diens kansen op de arbeidsmarkt;
- de eventuele arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de relatie daarvan met zijn werk;
- de inspanning van de werkgever om voor de werknemer ander passend werk te vinden;
- de financiële positie van de werkgever.

De beoordeling van deze factoren kan leiden tot het oordeel dat het ontslag kennelijk onredelijk is en dus een vergoeding op zijn plaats is. Een vergoeding wordt op basis van een ander kader beoordeeld dan bij een ontbindingsprocedure. De kennelijk onredelijk ontslag procedure kent de mogelijkheid van hoger beroep.

Het vraagstuk van een kennelijk onredelijk ontslag is complex: Als u als werkgever geconfronteerd wordt met een dergelijke vordering, is het raadzaam dat u deskundig advies inwint. Wij hebben ruime specialistische kennis en (proces-)ervaring om u in een dergelijke procedure bij te staan: U kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.