Kort geding

Het “kort geding” is ook binnen het arbeidsrecht een middel om in spoedeisende zaken op korte termijn een beslissing van de rechter te krijgen. Het kort geding is voor een werknemer een middel dat vanuit verschillende belangen kan worden ingezet. Te denken valt ondermeer aan situaties waarbij:

- de werknemer loondoorbetaling en wedertewerkstelling vordert na een door hem betwist ontslag op staande voet;
- de werknemer wedertewerkstelling vordert na een schorsing, non-actiefstelling of functiewijziging;
- een geschil over een concurrentiebeding bestaat en de werknemer aldus poogt om het beding geschorst te krijgen;
- een werknemer loonbetaling of betaling van ziekengeld vordert, omdat u als werkgever de betaling heeft opgeschort;

Het beoordelingskader voor de rechter is met name:
a) de vraag of het gevorderde een spoedeisende beslissing vergt; en
b) in hoeverre te verwachten is, dat het standpunt van de werknemer of de werkgever ook in een bodemprocedure wordt gehonoreerd.

Indien u vanuit de werknemer geconfronteerd wordt met één van de hiervoor bedoelde situaties en u verweer wenst te voeren, kunt u ons raadplegen. Wij bespreken met u de situatie, het te voeren verweer en staan u bij in de procedure. Het is raadzaam om zo snel mogelijk actie te ondernemen als u geconfronteerd wordt met een kort geding, nu behandeling veelal op zeer korte termijn plaatsvindt. Indien u geen verweer voert, zal de vordering van een werknemer veelal worden toegewezen.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.