Kort geding

Het “kort geding” is ook binnen het arbeidsrecht een middel om in spoedeisende zaken op korte termijn een beslissing van de rechter te krijgen. Het kort geding kan vanuit verschillende belangen worden ingezet. Te denken valt ondermeer aan situaties waarbij:

- loondoorbetaling en wedertewerkstelling gevorderd moet worden na een betwist ontslag op staande voet;
- wedertewerkstelling gevorderd moet worden na een schorsing, non-actiefstelling of onterechte functiewijziging;
- een geschil over een concurrentiebeding en het al dan niet schorsen daarvan bestaat;
- een geschil bestaat over loonbetaling of betaling van ziekengeld, indien werkgever zonder goede reden niet of te weinig voldoet;

Het beoordelingskader voor de rechter is met name:
a) de vraag of het gevorderde een spoedeisende beslissing vergt; en
b) in hoeverre het standpunt van de werknemer ook in een bodemprocedure wordt gehonoreerd.

Indien u met één van de hiervoor bedoelde situaties of een andere spoedeisende zaak te maken krijgt, kunt u ons raadplegen. Wij bespreken met u de situatie en de kansen en risico’s van een kort geding. Het is veelal raadzaam om zo snel mogelijk actie te ondernemen als de aanleiding zich voordoet. Hoe langer u wacht, hoe minder aannemelijk is dat het om een spoedeisend belang gaat.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.