Ontslag om bedrijfseconomische reden

Onder een bedrijfseconomisch motief voor ontslag vallen verscheidene scenario's, zoals reorganisatie wegens een verslechterde financiële situatie, herstructurering, sanering, kostenbesparing, invloeden van arbeidsbesparende technologie, rendementsverbetering of een combinatie daarvan.

Op grond van een bedrijfseconomisch motief kan uw werkgever een ontslagvergunning of ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen. Uw werkgever zal dit moeten motiveren aan de hand van bedrijfsgegevens en de werknemers volgens de juiste criteria moeten voordragen voor ontslag. Het UWV of de kantonrechter beslist of het motief voldoende aannemelijk is.

Als werknemer kunt u zich het beste deskundig laten bijstaan en niet zonder meer instemmen met een ontslag. Het is veelal nog maar de vraag of de redenen die uw werkgever voor uw ontslag aandraagt, gegrond zijn. Daarnaast kan het zomaar instemmen met uw ontslag tot gevolg hebben, dat u geen recht meer hebt op een WW-uitkering. Raadpleeg ons dus tijdig! Ook als de werkgever een beëindigingsvoorstel doet met een bedrijfseconomische achtergrond, is de werkgever gehouden om daarin inzicht te geven. Dat bepaalt niet alleen of er voldoende reden voor de voorgenomen beëindiging bestaat, maar ook onder welke voorwaarden een beëindiging zou moeten plaatsvinden.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.