Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid door ziekte

Als u langdurig ziek bent, kan de werkgever gedurende de eerste aaneengesloten twee jaar de overeenkomst niet opzeggen. Dit betreft een in de wet vastgelegd opzegverbod.

Als na die twee jaar niet binnen zes maanden herstel wordt verwacht en er geen andere passende functie voor u te vinden is binnen de organisatie waar u werkzaam bent, kan uw werkgever besluiten het dienstverband te beëindigen. Uw werkgever kan die beëindiging realiseren door een procedure of door het aan u doen van een beëindigingsvoorstel. In beide gevallen geldt dat u er verstandig aan doet om ons tijdig te raadplegen: Niet onder alle omstandigheden is een einde van het dienstverband gerechtvaardigd. Zo is denkbaar dat uw werkgever niet (volledig) voldaan heeft aan de door de wet gestelde reïntegratieverplichtingen. In dat geval kan het UWV uw werkgever een verlengde loondoorbetalingsverplichting en/of een boete opleggen.

Indien u geen verweer voert of zomaar instemt met een beëindigingsvoorstel van uw werkgever kan dat consequenties hebben in de uitkeringssfeer. Neem contact met ons op.

Tijdens uw ziekte heeft u als werknemer verscheidene plichten, zoals reïntegratieverplichtingen en het toestaan en meewerken aan ziekte- en verzuimcontrole. Het negeren van die verplichtingen kan leiden tot (een aan u verwijtbaar) ontslag. U doet er derhalve verstandig aan om tijdens ziekte mee te werken aan ziekte-/verzuimcontrole.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.