Ontslag op grond van een dringende reden = ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan plaatsvinden wegens zeer ernstige misdragingen van de werknemer. Een ontslag op staande voet kan zonder ontslagvergunning plaatsvinden en ook zonder dat de kantonrechter op voorhand daarover een oordeel wordt gevraagd. Het ontslag dient aan de werknemer onmiddellijk te worden gegeven, terwijl ook tegelijk de dringende reden voor het ontslag moet worden kenbaar gemaakt.

Voor een geldig ontslag op staande voet moet worden voldaan aan de eisen die de wet daaraan stelt en die in de rechtspraak verder zijn ontwikkeld. Het komt zeer regelmatig voor dat niet voldaan is aan de vereisten voor een geldig ontslag op staande voet. Zo kan er tussen het moment van mededeling en de verweten gedraging teveel tijd zijn verstreken. Het ontslag is dan niet meer onverwijld. Verder kan er sprake van zijn dat de verweten gedraging geen dringende reden oplevert of bestaat er discussie over hetgeen verweten wordt. Regelmatig wordt een ontslag op staande voet niet in proportie geacht met hetgeen verweten wordt en was een andere, meer passende sanctie op haar plaats geweest. Ten slotte kan een besluit tot ontslag op staande voet onzorgvuldig tot stand komen, doordat bijvoorbeeld geen hoor en wederhoor is toegepast alvorens tot ontslag over te gaan.

Kortom, de lat ligt nogal hoog om een ontslag op staande voet rechtsgeldig te (kunnen) geven.

Als werkgever doet u er verstandig aan, om bij een voorgenomen ontslag op staande voet, advies in te winnen. In afstemming met ons is dan bepaalbaar welke kansen en risico’s te verwachten zijn bij een door u te geven ontslag op staande voet. Een discutabel gegeven ontslag op staande voet levert veelal meer problemen op dan het oplost: het effect is dat er verschillende procedures volgen, waarvan de uitkomst ongewis is. Soms is het raadzamer om een verzoekschrift tot ontbinding op grond van een dringende reden in te dienen bij de rechter. In dat geval is sprake van slechts één procedure, waarbij de lat minder hoog ligt en niet aan alle strikte vereisten van een ontslag op staande voet behoeft te worden voldaan. Neem contact met ons op en laat u adviseren. Ook indien u wel besluit tot een ontslag op staande voet, staan wij u bij in de eventuele procedures die volgen.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.