Ontslag op grond van een dringende reden = ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan plaatsvinden wegens zeer ernstige misdragingen van de werknemer. Een ontslag op staande voet kan zonder ontslagvergunning plaatsvinden en ook zonder dat de kantonrechter op voorhand daarover een oordeel wordt gevraagd. Het ontslag dient aan de werknemer onmiddellijk te worden meegedeeld, evenals de dringende reden voor het ontslag. Het ontslag gaat dan onmiddellijk in: er wordt dus ook geen opzegtermijn in acht genomen. Bij een ontslag op staande voet wordt de loonbetaling onmiddellijk stopgezet.

Voor een geldig ontslag op staande voet moet worden voldaan aan de eisen die de wet daaraan stelt en die in de rechtspraak verder zijn ontwikkeld. Het komt zeer regelmatig voor dat niet voldaan is aan de vereisten voor een geldig ontslag op staande voet. Zo kan er tussen het moment van mededeling en de verweten gedraging teveel tijd zijn verstreken. Het ontslag is dan niet meer onverwijld. Verder kan er sprake van zijn dat de verweten gedraging geen dringende reden oplevert of bestaat er discussie over hetgeen verweten wordt. Regelmatig is een ontslag op staande voet niet in proportie met hetgeen verweten wordt en was een andere, meer passende sanctie op haar plaats geweest. Ten slotte kan een besluit tot ontslag op staande voet onzorgvuldig tot stand komen, doordat bijvoorbeeld geen hoor en wederhoor is toegepast alvorens te ontslaan.

Kortom, de lat ligt nogal hoog om een ontslag op staande voet rechtsgeldig te (kunnen) geven.

Als een ontslag op staande voet mondeling is gegeven, kunt u als werknemer het beste om een schriftelijke versie van de ontslagmotivatie vragen en dan vervolgens pas na inwinning van juridisch advies reageren. U kunt daarvoor met ons contact zoeken. Wij adviseren u dan over de eventuele vervolgstappen en kunnen zo nodig in kort geding loondoorbetaling vorderen. U kunt ons het best zo snel mogelijk raadplegen. We helpen u bij een eerste reactie richting uw werkgever, waarbij u ter behoud van loonaanspraken tevens dient aan te geven dat u bereid en beschikbaar bent en blijft voor werkhervatting op eerste verzoek van uw werkgever.

Let op! Als u als werknemer instemt met een ontslag op staande voet, verliest u mogelijk naast het dienstverband tevens uw aanspraak op WW. Juridisch advies inwinnen is raadzaam.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.