Ontslag wegens faillissement

Bij een faillissement wordt een curator benoemd die het faillissement afwikkelt. Over het algemeen zegt de curator de arbeidsovereenkomsten zo spoedig mogelijk op. Daarvoor hoeft geen ontslagvergunning te worden aangevraagd en evenmin hoeft ontbinding via de rechter te worden gevraagd. Zolang de arbeidsovereenkomst nog niet is beëindigd zal het UWV de loondoorbetaling voor haar rekening nemen.

Nieuw contract[voor werknemers]
In zijn algemeenheid geldt, dat werknemers te vaak, zomaar een arbeidsovereenkomst tekenen, zonder vooraf goed uit te zoeken wat de implicatie van bepaalde bepalingen daaruit is. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat werknemers vaak (ten onrechte) veronderstellen dat een concurrentie- en/of relatiebeding geen betekenis zou hebben. Dat levert vervolgens vervelende discussie op, bij het einde van een dienstverband, waarbij dan –soms zelfs door een procedure- gepoogd moet worden om   een concurrentiebeding te bepreken of op te heffen.

Indien u als werknemer een arbeidsovereenkomst krijgt en deze wil laten checken, dan kunt u die aan ons voorleggen. Neem daarvoor contact met ons op.

WW: de werkeloosheidsuitkering
Nadat het dienstverband is beëindigd, kunt u recht hebben op een werkloosheidsuitkering mits u voldoet aan de voorwaarden. Als u als aanvrager van de uitkering in de zin van de WW als werknemer wordt gezien, kunt u recht hebben op een uitkering. Dit is nu ook van toepassing op ambtenaren.

Voor een WW-aanspraak is van belang dat u voldoet aan de 'referte-eis'. Dit houdt in dat in de 36 weken voorafgaand aan het einde van de dienstbetrekking 26 weken gewerkt moet zijn, behoudens enkele uitzonderingen.

Wilt u aanspraak maken op een loongerelateerde uitkering, dan zal in de aan het einde van het dienstverband voorafgaande vijf kalenderjaren, vier jaren moeten zijn gewerkt. De WW bedraagt in de eerste twee maanden 75% van het oude salaris met als maximum 75% van het maximum dagloon. Na deze eerste twee maanden bedraagt de WW 70% van het oude salaris met als maximum 70% van het maximum dagloon. Het verschil tussen het laatstgenoten loon en de WW-uitkering kan dan ook meer dan 30% zijn.

Tenslotte is van belang dat u niet verwijtbaar werkloos bent. Dit kan het geval zijn indien u het initiatief tot het ontslag heeft genomen of indien er een dringende reden voor ontslag aanwezig was of indien anderszins sprake is van verwijt dat aan u als werknemer kan worden toegerekend. Verweer tegen stellingen c.q. het ontslag van de werkgever kan dan ook van belang zijn.

Let op! Als uw werkgever de (fictieve) opzegtermijn niet in acht heeft genomen in de periode voor de einddatum, dan ontvangt u in beginsel niet aansluitend op de ontslagdatum een WW-uitkering.

Het is raadzaam om met het oog op het zoveel mogelijk veiligstellen van uw WW-uitkering tijdig het advies van een van onze specialisten te vragen. Neem daartoe tijdig met ons contact op.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.